Datum: 25 november 2009
Ons kenmerk: 20091012
e-mail: info@westerpark.amsterdam.nl
stadsdeel westerpark

 

Geachte heer, mevrouw,

Zoals afgesproken in de bijeenkomst in maart met de bewonersadviesgroep Kop Westerdok, heeft een jurist van stadsdeel Westerpark onderzoek gedaan naar de status van de besluiten die betrekking hebben op de herinrichting van Kop Westerdok. Onderstaand treft u de voornaamste bevindingen betreffende het Stedenbouwkundig Plan en de fluisterbootjes.

Stedenbouwkundig Plan
In 1998 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Barentszplein en omgeving’ (SpvE) met de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Het SPvE ‘Barentszplein en omgeving’ omvat de deelplannen Kop Westerdok, Kop van Diemen en Barentszplein. In 2002 heeft Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan ‘Barentszplein en omgeving’, dat gebaseerd is op dit SpvE, goedgekeurd. In 2003 heeft de Raad van State echter een deel van het bestemmingsplan vernietigd. Goedkeuring werd onthouden op het deelplan Kop Westerdok met de bouw van woningen en een Brede School. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, het stadsdeel verzocht om het reeds vastgestelde SPvE inhoudelijk en financieel te actualiseren. Op basis van dit verzoek is toen het ‘Stedenbouwkundig Plan Barentszplein en omgeving’ (SP) opgesteld, waarin onder meer het plandeel Kop Westerdok is aangepast.

Inspraak
Het SP betrof een samenvoeging en actualisatie van het SpvE waarover reeds inspraak had plaatsgevonden. Het opstellen en de besluitvorming van het SP werd daarom gezien als een administratieve handeling die geen inspraak behoefde. Volgens de toen geldende inspraakverordening had dit wel gemoeten. Bij de besluitvorming over het SP is wel bepaald dat belanghebbenden betrokken zouden worden bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de verschillende planonderdelen, waaronder de Kop Westerdok. Het aldus door de deelraad vastgestelde SP vormt dan ook het beleidsmatige, stedenbouwkundige en financiële kader voor de planontwikkeling in dit gebied, waaronder de Kop Westerdok.

Fluisterbootjes
In mei 2005 heeft Stadsdeel Westerpark besloten om een ligplaatsgarantie in de Kop Westerdok voor tien fluisterbootjes te verstrekken. Een ligplaatsgarantie werd door de Dienst Binnenwater Beheer geëist van de exploitant, als voorwaarde om een exploitatievergunning voor passagiersvervoer over water af te kunnen geven. Het verstrekken van de ligplaatsgarantie leidt tot een inspanningsverplichting van het dagelijks bestuur van Westerpark voor afgifte van de benodigde (ligplaats)vergunningen.
Onder regie van stadsdeel Westerpark werken Eigen Haard en Rabo Vastgoed aan een opwaardering van de Zeeheldenbuurt.

Stadsdeel Westerpark toetst het afgeven van vergunningen onder meer op basis van beleid en ruimtelijke inpasbaarheid. De beoogde verhuurlocatie voor fluisterbootjes past echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Het dagelijks bestuur van Westerpark kan wel het bestemmingsplan wijzigen (art. 11 Wet Ruimtelijke Ordening). Tevens is het mogelijk dat het onderdeel ‘ligplaats voor fluisterbootjes’ mee wordt genomen bij de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan, die nu gaande is. De procedure voor een nieuw bestemmingsplan kent een inspraakverplichting en een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. De procedure rondom het verstrekken van vergunningen of het wijzigen van een bestemmingsplan kent geen inspraakmogelijkheid, maar belanghebbenden kunnen wel bezwaar en beroep aantekenen.

Hoe verder?
Om te komen tot een afweging over de verdere planontwikkeling van de Kop Westerdok worden momenteel ook de financiële scenario’s in kaart gebracht. De verantwoordelijke portefeuillehouder van Stadsdeel Westerpark zal op basis van het totaalbeeld een besluit nemen over de verdere planontwikkeling voor de Kop Westerdok en met u in overleg treden hierover. Een uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort verwachten.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het Projectbureau Stedelijke Vernieuwing van stadsdeel Westerpark, via het algemene telefoonnummer van stadsdeel Westerpark, tel. (020) 5810 400,

Met vriendelijke groet,
Co Stor
Directeur Gebiedsontwikkeling
Stadsdeel Westerpark


 ons doel

geschiedenis

waar ligt het
Westerdok?

archief

fotolinks

colofon

home