home
archief
colofon

Bijeenkomst bewonersadviesgroep Kop Westerdok

Datum:     woensdag 25 maart 2009
Tijdstip:   19.30 uur tot 20.20 uur
Locatie:    Brede School, Roggeveenstraat 14

Aanwezig:
Go Stor: directeur gebiedsontwikkeling Projectbureau Stedelijke Vernieuwing stadsdeel
Westerpark
Lisette Tilma: communicatieadviseur, stadsdeel Westerpark
Berit van Hulst: stedenbouwkundige, stadsdeel Westerpark
Maarten Lenis: projectleider Kop Westerdok, stadsdeel Westerpark
Bewonersadviesgroep Kop Westerdok.
Verslag: Esther Oosterling (Verslagbureau Stan Verschuuren)

Op 2 februari jl. is o.m. de Stedenbouwkundige Visie van het stadsdeel op het gebied Kop Westerdok kenbaar gemaakt. Tevens is aangegeven dat het team nader onderzoekt welke besluiten genomen zijn m.b.t. de locatie. Hieruit is gebleken dat twee besluiten relevant zijn:
-     ligplaatsgarantie voor 10 fluisterbootjes ten oosten van de betonnen meelsteiger
(DB-besluit 20-12-2005)
-     Stedenbouwkundig Plan Barentzplein e.o. (Deelraadbesluit 18-09-2007)

De heer Stor legt uit dat het doel van de bijeenkomst is om de status van deze besluiten en de consequenties voor verdere planontwikkeling aan de adviesgroep voor te leggen. Met de randvoorwaarden en wensen van de bewonersadviesgroep wil het projectteam komen tot een gezamenlijk programma van eisen voor de ontwikkeling van dit gebied.

Vragen, reacties en antwoorden
Vraag: Liggen deze besluiten vast?
De heer Stor heeft overleg gehad met het DB en gevraagd hoe er met deze besluiten zou moeten worden omgegaan en hoe er tot dit Stedenbouwkundig Plan (SP) is gekomen. N.a.v. de vernietiging van een deel van het bestemmingplan gebaseerd op het SPvE (Stedenbouwkundig Plan van Eisen) Kop Westerdok is er een nieuw Stedenbouwkundig Plan gemaakt waarbij de drie grondexploitaties leidend waren namelijk: Kop van Diemen, Kop Westerdok en het Barentszplein. In de besluiten zitten voor de Kop Westerdok de volgende elementen die gerealiseerd moeten worden: Robinsonade, fluisterbootjes, drie ligplaatsen voor woonboten, bebouwing van de Meelsteiger.

Hij legt uit dat de centrale stad de grondexploitatie aanstuurt waarbij het Onwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) adviseert en goedkeurt. Grondexploitatie in Amsterdam wordt op verschillende gronden bepaald. Dat heeft te maken met de bestemming, de ambitie en met gemaakte afspraken in het verleden.
De heer Lenis legt uit dat er drie deelgrondexploitaties zijn in dit gebied. Binnen elk deelgebied moet de grondexploitatie gehaald worden.
De heer Stor vertelt dat een aantal dingen zijn vastgelegd, zoals de fluisterbootjes, om tot die grondexploitatie te komen.

Vraag: Geeft de ligplaatsgarantie voor fluisterbootjes garantie voor een vergunning?
De heer Stor antwoordt dat er een politieke opgave ligt om die plaatsen daar te realiseren. De heer Lenis legt uit dat er een intentie is, en daarmee een verplichting ligt vanuit het DB, om de private ondernemer een ligplaats te vergunnen als die daarom vraagt.

Vraag: Hoe zit het met de Robinsonade? Uit het plan wordt niet duidelijk of hierover een besluit is genomen.
De heer Lenis legt uit dat dit en andere prograrnmaonderdelen in het SP Barentzplein e.o. zijn opgenomen en ook in de tekening en paragraaf Kop Westerdok te zien zijn, deze zijn bijgevoegd bij de SP van 2007.
Reactie adviesgroep:
Men concludeert dat het plan voor de inrichting van het gebied op losse schroeven staat. De afspraak is dat de adviesgroep dit plan zou herdefiniëren en een advies zou uitbrengen aan het DB, het is echter zinloos om te adviseren of tijd te investeren in een advies als de zaken al vaststaan. De groep vindt dat het duidelijk moet worden hoe de zaken omtrent besluitvorming procedureel zijn verlopen, voordat er inhoudelijk verder gepraat wordt. Wat zijn keiharde voorwaarden voor de inrichting van dit gebied? Wanneer zijn de bewoners erin gehoord en waar zijn die stukken?
Er is alleen een nieuw uitgangspunt als het een gegeven is dat de bewoners in de omgeving gehoord zijn over het SP en er inspraak is geweest Zo niet, dan houdt het voor veel deelnemers op om mee te denken.

Vraag: Waar zit de manoeuvreerruimte binnen de elementen die als voorwaarden zijn gesteld? Die opties zijn niet duidelijk.
Een bewoner zegt dat hij tien jaar is betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de Brede School. Maar dat hij als bewoner nooit is geïnformeerd over of betrokken is bij de ontwikkelingsplannen voor de Meelsteiger en het plan Robinsonade.
De buurtbewoners zijn nooit actief benaderd toen de plannen hiervoor in de raad voorlagen.
De heer Lenis heeft bij de vorige projectleider geïnformeerd naar de gang van zaken. Die vertelde hem dat een aantal functies dicht zijn gerekend, omdat het een herziening van grondexploitatie betrof. Het uitgangspunt was dat er participatie komt op het moment dat er ontwikkeling gewenst is.
Reactie adviesgroep: Men is er in de buurt van uitgegaan dat het één plan was dat werd afgewezen. Over de plannen voor de Kop Westerdok is nooit verder gepraat.
De heer Lenis wijst aan op de kaart wat is afgewezen. Het Stedenbouwkundig Plan Barentzplein voor 2007 is niet afgewezen. Omdat voor een bepaald deel van het plan geen grondexploitatie lag moest er een nieuw plan worden gemaakt en dat is dit plan 2007.
Reactie adviesgroep:
Het stadsdeel heeft de bewonersgroep en aantal jaar geleden beloofd om de bewoners te betrekken bij plannen voor de Meelsteiger. Maar de omwonenden hebben niets gehoord. Tijdens de bijeenkomst in september 2008 werden plannen van een architectenbureau en de fluisterbootjesligplaats gepresenteerd. Bewoners waren hier boos over omdat zij niet betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen van de plannen.
Er is een lacune in de inspraakprocedure. Er is een besluit genomen zonder inspraakmoment. Wat is de status van dit besluit?
De heer Lenis zegt dat het inderdaad niet de schoonheidsprjs verdient. Hij begrijpt de boosheid.
De heer Stor belooft door de gemeentejurist uit te laten zoeken wat de status is van het besluit.
Reactie bewonersadviesgroep:
Het moet duidelijk worden hoe alle besluitvorming rondom de het SP Barentzplein heeft plaatsgevonden. Op basis van wat heeft het DB een beslissing genomen, wat is naar de commissie gegaan en wat naar de raad? Is er inspraak geweest en waar zijn dingen veranderd?
De heer Stor zal dit in een brief uiteen zetten met de resultaten van het onderzoek van de gemeentejurist naar de status van het besluit. Hij wijst erop dat uitgezocht moet worden waar de juridische verantwoordelijkheid ligt.
Reactie bewonersadviesgroep:
Als de voorwaarden hard zijn, wil men weten waar speelruimte is.
Is de vergunning reeds aangevraagd voor de fluisterbootjes? Zo ja, waar zijn de momenten van inspraak?
Een bewoner vraagt om de financiële paragraaf over de grondexploitatie, maar de heer Stor legt uit dat dit niet gaat. De financiële paragraaf is vanwege de gevoelige financiële informatie niet openbaar en mag ook niet openbaar gemaakt worden.
De bewonersvereniging Kop Westerdok meldt dat info verzameld door de bewonersvereniging is te vinden op www.Westerdok.info
Het volgende overleg vindt plaats nadat de brief bij de adviesgroepleden gearriveerd is.
Einde
De bijeenkomst eindigt om 20.20 uur.

Afspraken
-     Er wordt een brief opgesteld om te kijken wat de status van het besluit is. Het volgende zal aan een gemeentejurist worden voorgelegd om uit te zoeken:
Het moet duidelijk worden hoe de besluitvorming van het SP Barentzplein heeft plaatsgevonden, Op basis van wat heeft het bestuur een beslissing genomen, waar zijn dingen veranderd en zijn er inspraakmomenten geweest?
-     Het stadsdeel zal dit door de gerneentejurist laten uitzoeken en dat in een brief uiteenzetten.
-     Waar is de speelruimte voor de adviesgroep precies als de realisatievoorwaarden hard zijn.
-     Het volgende overleg vindt plaats nadat de brief gearriveerd is.

 
home
archief
colofon