Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Westerpark

Griffie

Burgerspreekuur 17 november 2008

Aanwezig voor de fracties
PvdA:             Ruben Boerkamp (vz)
GroenLinks:   Mathieu Heemelaar, Rutger Groot Wassink, Bram Gerrits, Peter Heijmen Buurt en
Westerpark:  Leen van den Berg, Yanni van der Velde
SP:                 José van den Berg, Geert van Schaik (ged.)
Griffie:            Lineke Marseille (vsl) 1.

Vereniging tot behoud van het Westerdok
• Mw Ilona Scharrée, Mw Aly Cnossen, Dhr Hans van Haastere
Zowel Mathieu Heemelaar als José van den Berg zijn als privépersoon enigszins betrokken bij dit onderwerp: Mathieu is bevriend met leden van bewoners ter plekke (die binnenkort overigens verhuizen); José woont op de Silodam. Dhr Van Haastere licht de ideeën van de Vereniging toe op het plan van het stadsdeelbestuur mbt het gebied Barentszplein en omgeving. Het Westerdok ligt voor 25% op Westerparkgebied; de rest valt onder regie van stadsdeel Centrum. In september 2008 is hierover een voorlichtings-/informatiebijeenkomst georganiseerd, en is contact gelegd met de huidige projectleider Fleur Hol.
De toelichting van dhr Van Haastere betreft:
Integrale gebiedsontwikkeling: omdat er een stadsdeelgrens doorheenloopt is integrale benadering extra belangrijk. Het oorspronkelijke bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd, en de exploitatie is nu nog niet ingevuld door het stadsdeelbestuur. Overleg nodig over het karakter van het Westerdok, dat inmiddels enorm is veranderd door alle nieuwbouw. De buurt heeft daar geen probleem mee, maar wel dat het laatste oorspronkelijke restje (de 25% van Westerpark) ook nog eens totaal verandert. De woonbootcapaciteit is toegenomen; overleg nodig over laatste stukje onaangetast water. De meelsteiger is het laatste historisch element.
• Sociale achtergrond van het Westerdok: op die plek stond de 2e broodfabriek van Amsterdam (dr. Sarphati); de meelsteiger is de laatste in z’n soort in Amsterdam. De Vereniging verwerpt de noodzakelijkheid van exploitatie hiervan: de ruimte die ontstaat voor een kantoor moet elders ook te vinden zijn.
• Praktische bezwaren: verkaveling van het water doet afbreuk aan de kwaliteit van de ruimte. Er zal een probleem ontstaan qua manoeuvreerruimte voor schepen.
• Traject dat het stadsdeelbestuur doorloopt: op het overleg met de buurt is volgde vooral stilte. Wel kwam op 14 oktober een reactie op brief van Vereniging dd 21 september: men grijpt aanbod voor overleg aan. Dat is ook wat de Vereniging wil: betrokken zijn bij het project en gezien worden als gesprekspartner. Ook heeft men contact met de vereniging van woonbootbewoners.

Vragen van de fracties
• BenW: wat zou de Vereniging wél acceptabel vinden. Vereniging: dat het blijft zoals het gebied is. Ontwikkeling zal veel onrust en verslechtering van leefkwaliteit tot gevolg hebben. Een klein stukje Amsterdam moet men authentiek (kunnen) laten.
• SP: response van het publiek? Op ong. 500 in naaste omgeving verspreide kaarten zijn 100 reacties (per mail) gekomen (print wordt aangeboden).
• GrLi: contact met het projectbureau? Dat loopt goed. Wat kan er wel met de steiger volgens jullie? Er is geen bezwaar om de steiger een publieke functie te geven.
• PvdA: hoe kijken jullie aan tegen de bebouwde draaibrug waar nu restaurant Open zit? Vereniging vindt dat er goed uitzien, maar blijft de vraag stellen: waarom moet je altijd alles ontwikkelen? Wat zal de winst voor de gemeenschap zijn?

Fracties realiseren zich dat niet de indruk moet worden gewekt dat de raad hier wel iets kan veranderen. In 2007 is een besluit genomen over het Barentszplein, waar het puntje Westerdok onderdeel van was. Dit is niet zo maar terug te draaien.

Afspraak/besluit
Fracties zullen het DB vragen naar de voortgang van dit project en de ideeën rond invulling van het westelijk (resterende) deel van het Westerdok, m.n. de meelsteiger. Wat zijn de plannen m.b.t. bewonersparticipatie (cq is van men van plan in te gaan op het voorstel tot een atelier: gezamenlijk uitwerken van een plan). Over het resultaat van deze vragen in de raad (dd 18 november) zal de Vereniging zsm geïnformeerd worden.

home
archief
colofon