STADSDEEL WESTERPARK
Informatieavond herinrichting Kop Westerdok - 8 september 2008
Aanwezig: Jan-Willem Evenhuis (projectleider Zeeheldenbuurt), Rolf Steenwinkel, (lid dagelijks bestuur stadsdeel Westerpark), Co Stor (projectdirecteur Projectbureau Stedelijke Vernieuwing), Lisette Tilma (communicatieadviseur Projectbureau Stedelijke Vernieuwing), Fleur Hol (opvolgster van Jan-Willem Evenhuis voor dit project), Tijmen Ploeg (architect), Ron van Hemert Stakenburg (exploitant fluisterbootjes) en ca. 50 bewoners.

1. Opening
Dhr Evenhuis opent de vergadering om 19.30 uur.

2. Inleiding
Stadsdeel Westerpark is gestart met het maken van een ontwerp voor de Kop Westerdok. Het voorlopige plan is om op de oude steiger een kleine transparante werkruimte te bouwen en een wandelsteiger langs het water aan te leggen. Aan deze wandelsteiger, onderdeel van de robinsonade, zou plaats kunnen zijn voor enkele woonboten en fluisterbootjes (kleine stille recreatiebootjes). Eerdere plannen, waaronder hoogbouw, zijn van de baan na een gerechtelijke uitspraak.
Voor het einde van 2008 moet de ontwerpfase worden afgerond. Na het besluitvormingsproces, eventuele bezwaarprocedures en afstemming met gemeentelijke diensten i.v.m. mogelijke grondwerkzaamheden zal in oktober 2009 gestart worden met de bouw van de nieuwbouwsteiger. De werkzaamheden zullen duren tot mei 2010. Dhr Evenhuis meldt dat hij een nieuwe baan heeft en zijn taken binnenkort zal overdragen aan een opvolger

3. Presentatie ontwerp steiger
Dhr Ploeg laat a.d.h.v. een reeks fotomontages zien op welke wijze het ontwerp van de nieuwe steiger tot stand is gekomen. De steiger verkeert in slechte staat (betonrot). Als er niets gedaan wordt, zal hij over vijf jaar afgebroken moeten worden. Restauratie is kostbaar Bovendien is de oorspronkelijke functie van de steiger verdwenen, in het verleden maakte hij onderdeel uit van de inmiddels gesloopte meelfabriek. Vandaar dat gezocht is naar een andere functïe. De nieuwe glazen, transparante ruimte krijgt een kantoorbestemming. Dhr Ploeg overweegt er met zijn eigen architectenbureau in te trekken.

4. Presentatie exploitatie fluisterbootjes
Dhr Van Hemert Stakenburg is sinds 1996 bootondernemer. In 2000 is hij gestart met de verhuur van fluisterbootjes. De bedoeling is dat aan de noordoostelijke kant van de steiger tien bootjes komen te liggen. De gemeentelijke verordeningen schrijven bovendien voor dat er een kantoortje gebouwd moet worden. Daarin moet ruimte zijn voor een balie waaraan vier bezoekers tegelijk formulieren kunnen invullen, een toiletruimte en een koffieautomaat. Hij schat de afmetingen op 1.9 x 5.0 meter.

5. Op- en aanmerkingen
Fluisterbooties
- Wat is er mis met de huidige locatie van de fluisterbootjes?
Dhr Van Hemert Stakenburg antwoordt dat het een politieke beslissing is om de locatie te veranderen. Er is voor hem ook een voordeel. Momenteel kost het exploiteren van de fluisterbootjes binnen zijn eigen jachthaven hem extra geld.
- Zijn er ook andere locaties overwogen?
Dhr Van Hemert Stakenburg zegt dat er meerdere ondernemers in de ring zijn geweest voor verschillende locaties. Als er geen doorslaggevende bezwaren worden aangevoerd, komt hij in aanmerking voor de locatie Kop Westerdok.

Industrieel erfgoed
- Onder de aanwezigen ontstaat discussie over de vraag in hoeverre de steiger een esthetische waarde bezit. Een van de toehoorders vergelijkt het nieuwe ontwerp met dat van een luxe bushokje. Anderen vinden het een lelijk stuk beton. Weer anderen beschouwen het als belangwekkend industrieel erfgoed.
- Mw Laroe verklaart dat ze een inventarisatie heeft gemaakt van het industrieel erfgoed in deze buurt. Ze is het niet eens met de negatieve beoordeling van de steiger. Ze bepleit behoud en restauratie.
- Dhr Blaans meent dat industrieel erfgoed niet altijd mooi hoeft te zijn. De meelfabriek is door pure domheid gesloopt. Hij zou graag een begroting zien voor restauratie van de steiger.
- Mw Cnossen verklaart namens de bewonersgroep Behoud Westerdok dat er in deze buurt weinig meer over is uit het verleden. De steiger is een van de weinige restanten. De groep heeft informatie ingewonnen en schat de kosten voor renovatie op 30.000 euro. Een bescheiden bedrag in verhouding tot de overige kosten die in deze buurt worden gemaakt. Ze voegt toe dat de bewonersgroep geen probleem heeft met de fluisterbootjes.

- Een van de bewoners vindt dat dhr Ploeg, de architect, er blijk van geeft weinig te weten van de buurt en de historie. Hij was aanvankelijk niet op de hoogte van de plannen voor de robinsonade, terwijl dat al een vijftien jaar oud idee is. Hij verbaast zich erover dat hij hier een kantoorruimte voor zichzelf heeft gepland, terwijl er overal in de stad vele kantoren leeg staan. De betreffende bewon geeft te kennen dat hij op deze plaats ook graag een atelier zou hebben. (In de zaal klinkt applaus.)
- Dhr Ploeg
bestrijdt dat hij geen weet heeft van de historie. Als je erfgoed wilt behouden, moet het ook een functie krijgen.
- Een van de aanwezigen vindt het vreemd dat er geen monumentendeskundige van het stadsdeel uitgenodigd.
- Het valt dhr Rosenduil op dat de omwonenden van het Westerdok meer gehecht zijn aan de oude steiger dan degenen die op de Silodam wonen. Blijkbaar vertegenwoordigt de steiger voor velen een sentimentele, symbolische en historische waarde.
Dhr Ploeg antwoordt dat hij nooit gezegd heeft dat hij de steiger lelijk vindt.

Kantoorfunctie op steiger
- Mw Van Ree vraagt of de steiger extra gestut moet worden als er een kantoor op gebouwd wordt.
Dhr Ploeg antwoordt dat de constructie stevig genoeg lijkt. De steiger is vroeger voor zware
meelzakken gebruikt. Het geplande kantoor is niet groot. Er komen hooguit acht mensen te werken.
- Op een van de foto's is te zien dat het architectenbureau op de steiger ‘s nachts verlicht wordt. Dat is misschien wat veel. De robinsonade is ook al verlicht.
- Het architectenbureau is transparant vanwege de glazen wanden. Waar komen dan de wc- en keukenblokken en de kasten?
Dhr Ploeg laat op een foto zien dat die voorzieningen wel in het ontwerp zijn opgenomen.

Ruimte
- Een groot deel van de Kop Westerdok wordt in het gepresenteerde plan bestemd voor privé ondernemingen. Blijkbaar past dit in het beleid van stadsdeel Westerpark om de economische aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Niet iedereen is daar even gelukkig mee.
- Mw De Kwaad meent zich te herinneren dat het de bedoeling was om het oude karakter zo veel mogelijk te behouden. Nu wordt een groot deel van het wateroppervlak bezet door woonboten.
- Dhr Blaans merkt op dat er tegenwoordig lichtelijk neurotisch wordt gedaan over zicht op het water. Het is een oud havengebied. Het heeft hier altijd vol gelegen met coasters. Het maakt toch geen verschil of er voortdurend dezelfde boot ligt of iedere dag een andere.
- Enkele eigenaren van woonboten vragen zich af of er wel voldoende ruimte is. Een van de boten heeft een lengte van 14 meter.
Dhr Evenhuis antwoordt dat dit nader bekeken wordt naarmate de plannen meer vorm krijgen.
- Gebeurt er iets met de ligplaatsvergunningen?
Dhr Evenhuis zegt dat dit niet het geval is. Hoogstens moeten de woonboten een stukje verplaatst worden.
- Dhr Rosenduil (woonbootbewoner) zou hierover graag een gesprek hebben. Hij heeft de indruk dat in het Westerdok wel erg veel ruimte wordt gereserveerd voor boten en voorzieningen. Hij vindt de planning op dit punt nogal onzorgvuldig.
- Wat is de status van dit plan? Momenteel liggen er vier woonboten. Kunnen dat er ook meer of minder worden?

Dhr Evenhuis zegt dat dan een vrijstellingsprocedure gevoerd moet worden voor een wijziging in het bestemmingsplan. Bewoners hebben altijd de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.
- In de grondexploitatie leveren de vier boten (waarvan 1 bestaande) 1,5 ton per boot op. Dhr Evenhuis legt uit dat dit aangewend zal worden bij het opknappen van het Barentszplein.
(redactioneel: na juridisch onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is de ligplaatsen voor woonboten te verkopen. Er kan alleen precariobelasting - heffing voor het gebruik van openbare gemeentegrond - geheven worden. Het bedrag van €150.000,- is uit de grondexploitatie gehaald).

Reiniging
- De loopsteiger komt dichtbij de wal te liggen. Mw Van Ree en dhr Geus betwijfelen of de ruimte tussen steiger en wal schoon gehouden kan worden. Er drijft altijd vuil in het water.
Dhr Evenhuis zegt dat dit een aspect is waar nog naar gekeken moet worden.

Geluidsoverlast
- Dhr Rosenduil zou graag zien dat er rekening wordt gehouden met geluidsoverlast tijdens de bouwwerkzaamheden. Op zijn woonboot zit hij al twee jaar lang in de herrie.

Behoud steigerfunctie
- In de nabijgelegen Zeeheldenbuurt is weinig openbare ruimte. Gebruik de steiger als ontmoetingsplaats. Bijvoorbeeld voor vissers. Ter verfraaiing kunnen er een paar plantenbakken neergezet worden.
- De robinsonade is erg belangrijk voor de buurt i.v.m. de verbindingen in en rond het Westerdok. Andere bewoners vinden dit overdreven. Als de robinsonade niet doorgetrokken wordt, moet men hoogstens honderd meter omlopen. Bovendien is er ook een loopbrug. Het nadeel is echter dat kinderen hier niet altijd gebruik van maken. Bovendien zijn er ook meermalen vrachtwagens tegenaan gereden.

Dhr Evenhuis bevestigt dat dit een lastig punt is. Het Stenen Hoofd lïgt eigenlijk aan de verkeerde kant van de weg.
- Mw Kraaien vindt het een prachtig plan. De steiger is een lelijk stuk beton en kan beter een nieuwe functie krijgen. Wel heeft ze twijfels over het nut van de robinsonade. Er lopen zelden mensen op. Er ontstaat een discussie over de vraag of dit verandert als de robinsonade doorgetrokken wordt naar de Silodam.
- Dhr Mol is zeer te spreken over het plan. De oude Steiger mag alleen openbare ruimte blijven als de renovatiekosten niet te hoog uitvallen. Niet mooi vindt hij het kantoortje bij de fluisterbootjesverhuur.
- Mw Van Marle stelt voor de steigerfunctie te behouden. Aan de ene zijde de woonboten, aan de andere de fluisterbootjes. Een andere bewoner stelt dat het karakter van een steiger bepaald wordt door aangemeerde boten. Dat is een beter idee dan er een architectenbureau op te bouwen.

Dhr Evenhuis
zegt dat ook het kostenaspect een rol heeft gespeeld. De steiger moet sowieso een functie krijgen. Bovendien verdwijnt de steigerfunctie niet in dit gedeelte van het Westerdok.
- Is er nog een mogelijkheid dat de steiger zijn eigenlijke functie behoudt?
Dhr Evenhuis verklaart dat het dagelijks bestuurde intentie heeft dit plan uit te voeren. Het besluit is echter nog niet definitief. Deze informatieavond is bedoeld om op- en aanmerkingen van bewoners te registreren. Bewoners zullen per brief en extra bijeenkomsten op de hoogte gehouden worden van het besluitvormingsproces.

6. Sluiting
Dhr. Evenhuis sluit de vergadering om 21.00 uur.

home
archief
colofon
home
archief
colofon