home
archief
colofon

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Westerpark

Deelraadsvergadering

23-10-2007

onderwerp: SP Barentszplein e.o.

De deelraad Westerpark,
overwegende dat

1.1        veel werkzaamheden t.b.v. het bouwrijp maken van de locatie “Kop Van Diemen” en inrichting van de naastgelegen openbare ruimte (kadeplein) reeds zijn uitgevoerd, dan wel op korte termijn dienen te worden uitgevoerd en het voor de financiering van deze werkzaamheden noodzakelijk is een aangepast Stedenbouwkundig Plan en een herziene grondexploitatie voor Barentszplein e.o. vast te laten stellen,
1.2        er nog nader onderzocht wordt of het mogelijk is een parkeergarage met nieuwbouw voor o.a. het speeltuingebouw te realiseren onder/ op het Barentszplein, er nog onderzoek gedaan gaat worden naar de mogelijkheden van ondertunneling van de Van Diemenstraat en dit mogelijk in een later stadium zal leiden tot een aanpassing van het Stedenbouwkundig Plan en de grondexploitatie, gelet op
1.3        het in 1998 vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen Barentszplein e.o.,
1.4        het in oktober 2001 vastgestelde Stedenbouwkundig Plan Kop van Diemenstraat,
1.5        het op 7 mei 2002 door Gedeputeerde Staten goedgekeurde bestemmingplan Barentszplein en omgeving en de vernietiging op 6 juli 2003 van de planonderdelen met betrekking op het plan Kop Westerdok (brede school/ woningen) door de Raad van State,

Besluit
1.         in te stemmen met het Stedenbouwkundig Plan (SP) Barentszplein en omgeving,
2.         het SP Barentszplein e.o. ter besluitvorming voor te leggen aan B&W en de gemeenteraad van Amsterdam.

Mw. A.M. Bleeker,  Plaatsvervangend griffier         

Mw. J. van der Velde, Deelraadsvoorzitter

Afschrift van dit besluit aan:
-  Co Stor
-  Jan-Willem Evenhuiss

 
home
archief
colofon