home
archief
colofon

Stedenbouwkundig Plan Barentszplein en omgeving (alleen de relevante passages)

Stadsdeel Westerpark
26 juni 2007

Inhoudsopgave (paragrafen met een * zijn weggelaten)
1. Inleiding
2. Plangebied
3. Bestaande situatie (gedeeltelijk opgenomen)
4. Planologische uitgangspunten*
5. Stedenbouwkundige Uitgangspunten Kop van Diemenstraat*
6. Stedenbouwkundige uitgangspunten Kop Westerdok
7. Stedenbouwkundige uitgangspunten Barentszplein*
8. Milieu en veiligheid*
9. Civieltechnische aspecten*
10. Financiële paragraaf
11. Planning

1. Inleiding
In 1998 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Barentszplein en omgeving, inclusief de grondexploitatie, door de gemeenteraad vastgesteld. Voor één van de deelgebieden van dit SPvE, de Kop van Diemenstraat, is dit SPvE uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Plan dat in 2001 door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Westerpark is vastgesteld.

Het SPvE Barenstzplein e.o is inmiddels zowel inhoudelijk als financieel niet meer actueel. Bij de bestemmingsplanprocedure heeft de Raad van State het onderdeel Kop Westerdok, betreffende de bouw van een brede school en woningen, van goedkeuring onthouden. Dit betekent dat het onderdeel Kop Westerdok niet uitgevoerd kan worden zoals in het SPvE was vastgelegd. Dit heeft behalve inhoudelijke ook financiële consequenties voor de grondexploitatie. De grondexploitatie vertoont hiermee een zodanige afwijking ten opzichte van de in 1998 vastgestelde grondexploitatie, dat deze opnieuw moet worden vastgesteld. Dit Stedenbouwkundig Plan Barentszplein en omgeving is de basis voor het opnieuw vaststellen van de grondexploitatie.

In dit Stedenbouwkundig Plan Barentszplein en omgeving worden de actuele plannen voor het plan Barentszplein en omgeving beschreven. Het is daarmee een actualisatie en uitwerking van zowel het SPvE Barenstzplein en omgeving als van het Stedenbouwkundig Plan Kop van Diemenstraat.

2. Plangebied
Het plangebied voor het Stedenbouwkundig Plan Barentszplein en omgeving bestaat uit drie onderdelen: de Kop van Diemenstraat, de Kop Westerdok en het tussen deze twee in liggende Barentszplein.

De grenzen worden gevormd door (zie ook de plankaart):
de noordkant:    
10 meter uit de oever van de Oude Houthaven
de oostkant:     
de Silodam en Westerdoksdijk
de zuidkant:  
het Westerdok
de westkant:     
de Bokkinghangen, de bebouwing ten westen van het Barentszplein en de bestaande pakhuizen aan de Van Diemenstraat.

 

figuur 1: plangebied

3. Bestaande situatie
3.1 bestaande bebouwing
De panden op de hoek van het Barentszplein en de Westerdoksdijk (Barentszplein 1, 3 en 5 en Westerdoksdijk 45 t/m 50 zijn in de jaren ’90 gerenoveerd. De panden zijn daardoor in goede staat.
Het Westerdokshuis (Barentszplein 7) is een oude meelfabriek die in de jaren zestig werd omgebouwd tot kantoorgebouw. Het pand is nu verhuurd aan een groot architectenbureau. Aan de achterzijde van het gebouw is een parkeerterrein dat grenst aan het Westerdok.

Het Barentszplein wordt aan de westzijde begrensd door een blok met sociale woningbouw (Barentszplein 16 t/m 56). Deze woningen zijn in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard. De woningen krijgen momenteel een kleine opknapbeurt. Op de hoek met de Barentszstraat bevindt zich een sigarenwinkel.
Op de kop van de Van Diemenstraat liggen een parkeerterrein een enkele bedrijfsloodsen (Barentszplein 2, 4 en 6). De staat van deze panden is slecht en het hele terrein maakt een nogal rommelige indruk. Het beeld van deze plek wordt sterk bepaald door de gesloten zijgevel van het Y-tech gebouw.

3.2 Watergebruik
Aan de kop van het Westerdok zijn drie legale ligplaatsen voor woonschepen, twee aan de Westerdoksdijk en één aan de Bokkinghangen. Verder ligt achter het Westerdokshuis een oude steiger van de voormalige meelfabriek. Deze steiger is technisch in een slechte staat.

De Oude Houthaven is in gebruik als ligplaats voor binnenschepen. Ter hoogte van het plangebied zijn echter geen aanlegsteigers.

Het Westerdok is een open vaarroute van het IJ naar de grachtengordel. Verder zijn de Zoutkeetsgracht en het Westerdok een alternatieve scheepvaartroute voor de Kostverlorenvaartroute indien de brug bij de Westerkeersluis gestremd is. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de planvorming voor de locatie Kop Westerdok.

3.3. Barentszplein
Op het Barentszplein is de Zuiderspeeltuin gevestigd.
De speeltuin bestaat in feite uit drie onderdelen:
1) Een verenigingsgebouw (275 m2). Hierin zat tot voor kort de speeltuinvereniging Zuiderspeeltuin. Deze vereniging bestaat niet meer. Op dit moment wordt het gebouw gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de kinderopvang uit de Brede School in de Roggeveenstraat.
2) Een speelplaats voor kleine kinderen (1250 m2)
3) Een voetbalkooi (1250 m2) voor de wat oudere jeugd.

De staat en de inrichting van de speeltuin en het verenigingsgebouw zijn matig tot slecht. Met name het hoge, kale hek dat de plek omgeeft geeft de speeltuin een weinig vriendelijke indruk. Positief aan het plein zijn de grote bomen. Zij geven aan de speeltuin een groen karakter en bieden een zekere beschutting ten opzichte van de drukke weg.

  

6. Stedenbouwkundige uitgangspunten Kop Westerdok

6.1 Hoofdlijnen van het plan
De plannen voor de Kop Westerdok wijken af van datgene dat hierover in het SPvE Barentszplein en omgeving is vastgelegd. De in het SPvE opgenomen plannen voor woningen en een school zijn door het besluit van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan onmogelijk geworden.
Uit de bezwaren tegen de eerdere plannen blijkt dat de buurt hecht aan het behoud van de oude betonnen steiger van de voormalige meelfabriek. Verder wordt bebouwing gezien als een aantasting van het stadsgezicht.
Op de Kop Westerdok wordt daarom een plan ontwikkeld dat rekening houdt met de volgende uitgangspunten:

 

* Behoud van het industrieel erfgoed door hergebruik van de oude meelfabrieksteiger tot een gebouw met een kantoorachtige functie;
* het realiseren van ligplaatsen voor woonschepen. Dit om tegemoet te komen aan het tekort aan ligplaatsen in de stad;
* het realiseren van een openbare wandelsteiger als onderdeel van de Robinsonade;
* de mogelijkheid bieden om langs de Robinsonade ligplaatsen voor passagiersvervoer (fluisterbootjes) te realiseren.

6.2 Programma

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten is het programma als volgt:
* 190 m2 kantoorruimte op de oude meelfabrieksteiger;
* ± 4 ligplaatsen voor woonschepen aan de westzijde van de steiger;
* een wandelsteiger die de Bokkinghangen verbindt met de Westerdoksdijk en tevens de toegang vormt tot de oude meelfabrieksteiger;
* ± 10 ligplaatsen voor passagiersvervoer (fluisterbootjes) aan de wandelsteiger ten oosten van de oude meelfabrieksteiger.

6.3 Bouwenvelop
Bij de Kop Westerdok is het streven het bestaande karakter van het gebied te behouden. Dit betekent dat de oude betonnen steiger behouden blijft en dat bij de verbouw ervan tot kantoorruimte het oorspronkelijke geraamte zoveel mogelijk zichtbaar blijft. Voor wat betreft materiaalgebruik wordt gedacht aan metaal, glas en hout.

6.4 Uitgangspunten openbare ruimte
De openbare ruimte in het plan Kop Westerdok bestaat uit de wandelsteiger inclusief de aanlegsteigers voor de woonschepen. De woonschepen moeten van origine varende schepen zijn. De karakteristieken als vorm, materialisering, detaillering en kleur moeten nog in tact zijn. Opbouwen, die niet eigen zijn aan het oorspronkelijke karakter van het schip, zijn niet toegestaan.

Steiger
De wandelsteiger is onderdeel van de Robinsonade en moet dus aantrekkelijk zijn om te wandelen. Het basismateriaal is hout. Het westelijk gedeelte wordt uitgevoerd als een simpele steiger. Het oostelijke gedeelte wordt breder en heeft aan de noordzijde één lange bank zodat
er genoten kan worden van het prachtige uitzicht over het Westerdok op deze prachtige, op de zon georiënteerde, plek.

10. Financiële paragraaf
Voor dit plangebied is een herziene grondexploitatie opgesteld. Het programma voor Kop van Diemenstraat, Kop Westerdok en Barentszplein is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande referentiebegroting van 1998. Het plan kent momenteel een aanmerkelijke afwijking ten opzichte van de referentiebegroting van 1998 en dient derhalve herzien te worden.
Op prijspeil 1 januari 2007 ligt het investeringsniveau voor de herziene grondexploitatie op
€ 7.558.000 en het opbrengstenniveau op € 7.709.000. Er is vooralsnog, rekening houdend met de parameters loon, prijspeil en rente een positief saldo van € 206.000 op prijspeil 1 januari 2007.

Het plan kent een kosten- en opbrengstenniveau hoger dan € 5.000.000 en gaat derhalve inclusief een reactie op het advies van het OGA, na vaststelling door het Dagelijks Bestuur en de stadsdeelraad van stadsdeel Westerpark, ter instemming naar het College van B&W. Het plan wordt daarna door het College van B&W voorgedragen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

11. Planning
Kop van Diemenstraat
De eerste paal van het nieuwbouwproject Kop van Diemenstraat is op 23 mei 2007 geslagen. De oplevering zal naar verwachting eind 2008 plaatsvinden.

Kop Westerdok
De plannen voor Kop Westerdok zijn in voorbereiding. Nadere uitwerking van de plannen kan plaatsvinden na vaststelling van het onderhavige Stedennbouwkundig Plan. Naar verwachting kan in de tweede 2007 gestart worden met de uitwerking.

Herinrichting Barenstzplein
In de tweede helft van 2007 zal gestart worden met het opstellen van een Programma van Eisen. Daarna wordt het ontwerp gemaakt. Zowel bij het opstellen van het PvE als bij het maken van het ontwerp zal de buurt betrokken worden. Naar  verwachting is het ontwerp half 2008 gereed. Half 2009 kan dan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Stedenbouwkundig Plan Barentszplein e.o.
26  juni 2007

home
archief
colofon