home
archief
colofon

 

Vergadering Dagelijks Bestuur Stadsdeel Westerpark

 

Datum:         20-12-2005

regnr.  2005/7487

 

Besluit

Betreft Toewijzing aanvragen ligplaatsgarantie passagiersvervoer

 

 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark;

overwegende, dat

 

-   de belangen die ten grondslag liggen aan de toe te wijzen ligplaatsgarantie betreffen passendheid van locaties voor passagiersvervoer met bijbehorende bedrijfsvoering;

-   stadsdeel Westerpark zich zal inspannen om de vervolgaanvraag voor een benodigde ligplaatsvergunning tot een goed einde te brengen;

-   in het vervolgtraject een ligplaatsvergunning pas kan worden afgegeven nadat de inrichtingsprocedures zoals nadere toetsing op ruimtelijke inpasbaarheid, besluitvormingstrajecten zoals vrijstelling op het bestemmingsplan, inspraak onherroepelijk zijn geworden en succesvol zijn verlopen en daarbij de voorziening op de voorkeursplek uitvoerbaar en inpasbaar is. De aanvrager kan daarom geen zekerheid ontlenen op het verkrijgen van een ligplaatsvergunning ondanks een verleende ligplaatsgarantie.

-   in een bij de ligplaatsvergunning horend verhuurcontract voor de locatie komen gebruiksregels en overlastbeperkende bepalingen. De kosten van locatie aanpassingen (kastjes, elektra, water), en het aanbrengen van afmeervoorzieningen zoals steigers komen geheel ten laste van de exploitant;

-   stadsdeel Westerpark in het vervolgtraject de aanvrager om nadere informatie of detailuitwerkingen kan verzoeken;

 

gelet op

-   de voorwaarde van de Centrale Stad dat aanvragers van een exploitatievergunning passagiersvervoer te water een ligplaatsgarantie nodig hebben van het stadsdeel van hun voorkeur;

 

Besluit

I    een ligplaatsgarantie passagiersvervoer toe te wijzen aan:

     a) ‘Amsterdamse Vaargids’, 20 fluisterbootjes in de Haarlemmervaart t.h.v. het Cultuurpark (noordoever);

     b) ‘Sloepdelen’, 10 fluisterbootjes in de Singelgracht t.h.v. Oldenbarneveldtplein;

     c) ‘Waterlelie’, 1 rondvaartboot in de Le Mairegraeht (noordoever t.h.v. de Houtmanicade) met een maximum hoogte van 1,8 meter tussen water- en kruiplijn;

     d) ‘Cruise with us’, 1 salonboot in de Singelgracht t.h.v. de 1e Hugo de Grootstraat;

     e) ‘Salonboot uit 1929’, 1 salonboot in de Zoutkeetsgraeht t.h.v. Bokkinghangen;

     f) ‘Canal Motorboats’, 10 fluisterbootjes in het Westerdok ten oosten van de betonnen steiger,

 

II. de andere aanvragen voor een ligplaatsgarantie niet worden toegewezen omdat deze onvoldoende passend zijn,

 

III. een ligplaatsgarantie wordt toegekend onder de voorwaarde van:

     a) de exploitant dient nog een formele aanvraag voor ligplaatsvergunning in nadat de exploitatievergunning passagiersvervoer is verkregen van de Centrale Stad;

     b) toetsing van deze aanvraag geschiedt door stadsdeel Westerpark aan de dan geldende voorwaarden en regelgeving en kan derhalve alsnog leiden tot het afwijzen van een verzoek tot ligplaatsvergunning;

     c) de aanvrager zelf zorg draagt voor de financiering en het realiseren van de noodzakelijke en eventueel door het stadsdeel voorgeschreven voorzieningen;

     d) de risico’s voor de benodigde afmeervoorzieningen, inrichtingsaanpassingen, te doorlopen procedures en realisatie van de gevraagde voorziening geheel bij de aanvrager liggen;

     e) de kosten van te verplaatsen pleziervaartuigen voor rekening zijn van het stadsdeel en meegenomen worden binnen het uitwerkingsplan pleziervaartuigenbeleid Westerpark;

     f) aan de ligplaatsvergunning in het vervolgtraject een verhuurcontract voor de voorziening wordt opgesteld met beheerbepalingen en voor een proefperiode van drie jaar.

 

 

 
home
archief
colofon